Biuletyn Informacji Publicznych PUP Wałbrzych

Aktualnie znajdujesz się na:

Priorytety KFS na rok 2023

Informujemy, że ogłoszone zostały już priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2023 rok.

Informujemy, że ogłoszone zostały już priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2023 rok.                                                                                                                                                     

Wszystkich zainteresowanych pracodawców (prowadzących swoją działalność na terenie powiatu wałbrzyskiego oraz miasta Wałbrzych), którzy w 2023 roku zamierzają zabiegać  o przyznanie środków KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, informujemy, iż

pracodawca ubiegający się o przyznanie środków KFS z tzw. „puli Ministra” musi wpisywać się w jeden z 6 poniższych priorytetów określonych przez MRiPS, tj.:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia,
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

a w przypadku środków rezerwy KFS dodatkowo musi spełniać jeden z 5 priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy, tj.:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście/rejestrze  przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem  niepełnosprawności,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli i kształcenia zawodowego,
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Informacja o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, po otrzymaniu informacji o ustalonym limicie środków KFS.

W sytuacji pytań bądź wątpliwości informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy tut. Urzędu pod nr telefonu 74 84 07 386.

Pracodawców, którzy po raz pierwszy zamierzają skorzystać z instrumentu dotyczącego rozwoju zasobów ludzkich, jakim jest wsparcie w ramach KFS, zachęcamy do zapoznania się z informacją o tym instrumencie (czytaj więcej).

Metadane

Data publikacji : 23.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Słabicka Wydział Szkoleń
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Słabicka Wydział Szkoleń

Opcje strony

do góry