Biuletyn Informacji Publicznych PUP Wałbrzych

http://bip.urzadpracy.pl/bip/informacje-podstawowe/raport-o-stanie-zapewni/2709,Raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci.html
2022-09-27, 02:58

Raport o stanie zapewnienia dostępności

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Numer identyfikacyjny REGON

89107483000000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

kancelaria@urzadpracy.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

dominika.beczek@urzadpracy.pl

Telefon kontaktowy

748407366

Data

2021-03-29

Miejscowość

Wałbrzych

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

Powiat m. Wałbrzych

Gmina

Powiat m. Wałbrzych

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

7

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie

komunikacyjne ?

Strona 2

[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub

posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń

technicznych?

[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w

sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa

asystującego?

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość

ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Podmiot prowadzi obsługę klientów w siedmiu budynkach. Obsługa klientów w sześciu Oddziałach zamiejscowych odbywa się w wynajmowanych bądź użyczonych pomieszczeniach, których podmiot nie jest właścicielem. Obsługa klientów ze szczególnymi potrzebami w siedzibie głównej Urzędu odbywa się na parterze budynku, gdzie znajduje się szeroki korytarz umożliwiający

swobodę poruszania się, pomieszczenia przystosowane do obsługi klienta z niepełnosprawnością narządów ruchu oraz toalety dla osób niepełnosprawnych, które wyposażone są w rozwiązania ułatwiające korzystanie z nich. Podmiot posiada dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada

deklarację dostępności

Liczba stron: 2

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url https://walbrzych.praca.gov.pl/

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-23

 

ID a11y-url https://bip.urzadpracy.pl/

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-23

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada

deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Zdjęcia umieszczone na stronach internetowych nie posiadają opisów alternatywnych. Część plików jest niedostępna cyfrowo. Trwają pracę nad poprawą istniejących niezgodności oraz tworzeniem dokumentów zgodnie z wymogami.

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych

sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle

indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze

szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w

tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji

funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Beczek Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Opcje strony