Biuletyn Informacji Publicznych PUP Wałbrzych

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw, skarg i wniosków

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu lub jego Zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach: od 9.00 do 14.00, zgodnie z opracowanym kwartalnym harmonogramem, podanym do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w gablocie informacyjnej w siedzibie Urzędu. W przypadku, gdy na wtorek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, jest następny dzień pracy. Skargi, wnioski oraz listy adresowane do Dyrektora, jego Zastępców lub kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, ewidencjonowane są w głównym rejestrze prowadzonym w Wydziale Organizacyjnym.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków jest taki, iż odpowiedź na skargę, która została załatwiona negatywnie, powinna w każdym przypadku zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, a odpowiedź negatywnie załatwiająca wniosek, w miarę możliwości uzasadnienie prawne.

Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych, oraz pracownicy Urzędu, przyjmują interesantów w ramach swoich kompetencji, codziennie w godzinach urzędowania. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują: wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący. W protokóle zamieszcza się: datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zarząda tego wnoszący. Skargi oraz wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku, nie można należycie ustalić ich przemiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne komórki organizacyjne Urzędu, lub instytucje - właściwa komórka organizacyjna Urzędu rozpatruje sprawy należące do jej właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu lub instytucjom - przesyłając odpis skargi lub wniosku, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.Skarga dotycząca określonego pracownika Urzędu, nie jest przekazywana do rozpatrzenia temu pracownikowi, ani pracownikowi wobec którego pozostaje on w stosunku nadrzędności służbowej.

Merytorycznie właściwa komórka organizacyjna Urzędu, przygotowuje zawiadomienie redakcji prasowej lub telewizyjnej o wynikach rozpatrzenia sprawy, stanowiącej treść przesłanego Urzędowi przez redakcję materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, a także o dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach.

Koordynację w zakresie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, realizuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.

Metadane

Data publikacji : 02.12.2003
Data modyfikacji : 23.01.2009
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Pochorecki
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Smółka

Opcje strony

do góry